vrijdag 26 oktober 2018

Laveren in de Shared Space - dialoogLasb helpt!


DialoogLab Verkeer: Effectief Laveren in de Shared Space .
Het idee
De Gedeelde Openbare Ruimte, ofwel de Shared Space in het Verkeer. In principe een geweldig idee. Met weinig regels en sturing gaan mensen beter opletten, meer rekening houden met andere weggebruikers en adequaat verkeersgedrag vertonen. Dat is de verwachting en het uitgangspunt.
Hoe pakt in de praktijk het verkeersgedrag van mensen in een Shared Space uit? Kan iedereen omgaan met weinig regels en sturing? Houden mensen daadwerkelijk meer rekening met elkaar? Ook met andersoortige weggebruikers, automobilisten, fietsers of voetgangers?

Van Theorie naar Praktijk
Deelnemen aan het verkeer in de Shared Space, betekent dat je weinig wordt (bij)gestuurd door regels (geen gebod-/verbodsborden) of fysieke maatregelen (stoepranden, pijlen, obstakels, etc.). Je zult zelf, en samen met de andere verkeersdeelnemers, optimaal door het verkeer moeten laveren. Dat is zeker mogelijk. In de 'onduidelijkheid' van verkeerssituaties in de Shared Space word je uitgenodigd en uitgedaagd om zelf na te denken, vooruit te zien, pro-actief keuzes te maken, te reflecteren en adequaat te reageren op eigen en andermans gedrag. De 'duidelijkheid' van strak gestuurd verkeersgedrag, met veel regels roept vaak weerstand, verzet en soms agressief gedrag op.  Voorbeelden van zgn. 'verkeershufters' kennen we allemaal.
In de Shared Space willen we het anders doen.  Meer sociaal verkeersgedrag. Bijzondere situaties lossen zich dan vanzelf op. Grosso modo werkt het ook. Er zijn echter nog wel veel situaties waarin het (bijna) misgaat. Waarom? Is er sprake van onwil of onkunde? Of slechts een samenloop van omstandigheden?

Hoe prikkel je àlle verkeersdeelnemers om meer en vaker effectief sociaal, Shared Space-gedrag te vertonen?

Laveren in de Shared Space: Anticiperen, Reageren, Reflecteren
In complexe, onoverzichtelijke situaties is onze primaire, instinctmatige reactie vaak 'Fighting, Freezing of Fleeing - je eigen weg opeisen en doorgaan, uitwijken of het ook niet meer weten en bevriezen. Dit zijn biologische reflexmatige overlevingsreacties.  De voorkeursreflex verschilt van persoon tot persoon en is deels aangeboren, deels aangeleerd.

Een shared space vraagt echter vooral om bewúst sociaal verkeersgedrag te vertonen. Een shared space hoeft geen overlevingssituatie uit te lokken. Daarvoor moet je wel alert zijn en blijven. Je moet snèl  kunnen beslissen wat in déze situatie nú de beste actie is. Zolang iedereen niet alleen door de drukte heen laveert op weg naar de eigen bestemming, maar ook adequaat de verkeerssituatie in de gaten houdt, inclusief het eigen aandeel daarin, en zo nodig het eigen gedrag op tijd bijstuurt, blijft alles goed gaan.
Dat kàn ook allemaal in fracties van seconden. En je kunt het ook nog trainen. Maar je moet het wel willen!

Kwetsbare medeweggebruikers
Adequaat reageren in fracties van seconden lukt niet voor iedere weggebruiker.  Bijna alle plannen en maatregelen zijn gericht op een dwarsdoorsnede van de bevolking, op mensen die zich goed kunnen redden ,ook in onverwachte, onvoorspelbare situaties. Maar wat nu als je op de een of andere manier trager in je beslissingen en reacties bent, onhandigeren of onzekerder?

Met een zintuiglijke beperking loop je het risico naderend verkeer soms pas op te merken als adequaat reageren niet goed meer mogelijk is. Je moet voortdurend anticiperen en extra alert zijn op onverwachte bewegingen (bijvoorbeeld in dode zichthoeken, zoals in mijn geval!). Andere weggebruikers kunnen lang niet altijd aan iemand zien, dat diens waarnemingen beperkter zijn.

Kleine kinderen, ouderen, minder validen, mensen in een rolstoel of achter een rollator, achter een kinderwagen, die zijn vaak ook niet zo snel en wendbaar om snel op acute situaties te kunnen reageren.
Juist in een Shared Space vraagt de aanwezigheid van kwetsbare medeweggebruikers om extra alertheid. Ze zijn  lang niet altijd direct als zodanig herkenbaar!
We moeten voorkomen dat kwetsbare verkeersdeelnemers de Shared Space gaan mijden omdat ze zich daar niet veilig voelen. De openbare ruimte is van ons allemaal! De Shared Space is van ons allemaal en laten we daar voor (blijven) zorgen!

Lezing/Presentatie
Als ervaringsdeskundige (met beperkt zicht), maar zeker ook vanuit mijn achtergrond en werk als gedragsbioloog , mediator en theatermaker geef ik lezingen over mijn ervaringen, en presentaties van de vertaalslag die ik daarbij heb gemaakt naar een beter verkeersgedrag (onder meer in de Shared Space) met onze NZR-methode, in het bijzonder het DialoogLab Verkeer.

DialoogLab Verkeer
Als Truebadoors hebben wij het DialoogLab Verkeer ontwikkeld. HetDialoogLab (gebaseerd op de NZR-methode) is een dynamische combinatie van lezing, voorstelling en workshop gericht op de bewustwording van de interactie in eigen en andermans verkeersgedrag, zoals hier in de Shared Space.
Deelnemers in een DialoogLab worden uitgedaagd mee te denken, mee te praten en mee te doen. Zij krijgen gerichte verkeersituaties en -dilemmas voorgeschoteld. Ze krijgen de kans -vaak letterlijk! - kennis te maken met de visie en ervaringen van andere weggebruikers. Ze reflecteren op oorzaak/gevolg reacties en hun eigen invloed daarop.

Een DialoogLab is altijd maatwerk en mogelijk voor allerlei thema's.  Je wordt wel altijd uitgenodigd om situaties van meer kanten, door meer brillen en zelfs van buiten de kaders, te bekijken en te onderzoeken.
Een DialoogLab is speels van vorm, serieus van inhoud en effectief in opbrengst.

Meer weten? Informatie: marcel@keridwen.nl of mobiel 06 506 802 13.
Vraag om een lezing/presentatie. Of boek direct een DialoogLab Verkeer.
Een Truebadoors DialoogLab wordt verzorgd door Marcel van der Pol, Keridwen, en/of Parisa Amin, Vreemd Volk.


dinsdag 16 oktober 2018

De Kracht van Verhalen in Mediation. NZR-methode

Hoe loste Lucy (Austr. Afarensis) haar conflicten op?

Maandag 17 december, Merlijn (Nuland). Verdiepingsworkshop Narratieve Mediation (p.e. punten). Met aandacht voor Keridwen's NZR-methode.
Ook in de meest eenvoudig ogende zaken in Conflictbegeleiding en Mediation blijken de verhalen van mensen vaak zeer uiteen te lopen.  Soms bekruipt mij het gevoel dat de betrokken partijen op totaal verschillende planeten leven. De feiten mogen overeen lijken te komen:soms ook daadwerkelijk een beetje maar soms zelfs heel veel!.De verhalen echter, die partijen vertellen kunnen onderling enorm afwijken. Allerlei vermoede intenties verwachtingen en interpretaties worden door de vertellers op geheel eigen wijze in hun verhalen verweven. 
Verhaal & Werkelijkheid.
Dat mensen verhalen zo verschillend kunnen vertellen is geen probleem. Dat is is gewoon heel menselijk! Door onze verhalen krijgen we greep op onze werkelijkheid. Als we deze verhalen echter laten 'bevriezen' (of nog erger: 'stollen'), zodat wij niet meer open kunnen staan voor verhalen van anderen over dezelfde situatie of gebeurtenis, dán is er echt een probleem (vaak conflictueus) ontstaan.
Ik vind het mooi werken om samen met partijen de verschillende verhalen (belevingen van de werkelijkheid) weer 'vloeibaar' te maken. Dan kan er weer geluisterd worden en kunnen níeuwe, zelfs gezamenlijke duurzame verhalen worden gemaakt en verteld.
Narratieve Mediation
Narratieve Mediation als stroming baseert zich op het gegeven, dat mensen hun eigen werkelijkheid creëren in de verhalen die zij over hun ervaringen vertellen. Geen bedacht 'narratief, geen 'fake news'. Hun verhalen representeren hun beleving van de werkelijkhei; en die is ècht
Strijdende partijen creëren veelal sterk uiteenlopende verhalen, die elkaar soms zelfs geheel buitensluiten. Begrip van de wijze waarop mensen hun verhalen vertellen, dus ook hoe de àndere partij zijn of haar verhalen vertelt, biedt ruimte het eigen verhaal zo nodig bij te sturen en samen met de ander een nieuw gezamenlijk zinvol verhaal te creëren. De mediator kan een actieve en constructieve rol spelen bij het creëren van het nieuwe verhaal. Van groot belang hierbij is dat mediator ook zijn of haar eigen narratieve vaardigheden in ogenschouw neemt en gericht ontwikkelt. Een paar kernvaardigheden, die Mediator, Conflictbegeleider, of Buurtbemiddelaar nodig heeft: Contextuele Empathie, Narratief Strategische Interactie en Meta Zelfregie.
Mooie verdiepingsvragen hierbij zijn:
-# Hoe lossen ze elders (in andere culturen) hun conflicten op? 
# Hoe losten wij vroeger onze conflicten op? 
# Wat kunnen we van ervaringen van elders en uit andere tijden leren?
Van Lucy tot heden, verweg en dichtbij
De hechte relatie tussen verhalen en conflicten ís van overal en alle tijden. Mensen hebben altijd al verhalen verteld waarin hun visie op de werkelijkheid duidelijk doordringt. Overwinnaars 'herschrijven' immers vaak de geschiedenis? Wat zijn echter de verhalen van de andere kant, de verliezers? Er zijn genoeg verhalen bekend, dat conflicten voornamelijk gewapenderhand werd getracht op ter lossen. Conflictonderhandelaars konden soms het beste van elkaar worden gescheiden door een stevig hek midden op een brug. Om te voorkomen dat ze elkaar te lijf gingen. Voorbeelden ook uit Europa en nog niet zo lang geleden. Leerzame NZR-verhalen.
Hoe deden onze vèrre voorouders dat? Ook Lucy (Mw. A. Afarensis, zie foto) en de haren moeten conflicten hebben gekend. Wat zijn Lucy's verhalen, waar wij (Mediator, Conflictbegeleider, of Buurtbemiddelaar incluis) nu anno 2018 nog steeds praktisch iets mee kunnen?
Laten we dat samen onderzoeken!
Verdiepingsworkshop
Maandag 17 december geef ik bij Merlijn in Nuland weer een verdiepingsworkshop Narratieve Mediation (pe punten). In deze workshop wordt theoretisch en praktisch (doen, oefenen) aandacht besteed aan zowel de Narrative Mediation volgens Monk & Winslade als aan de Keridwen NZR-methode in Mediation (voor meer achtergrondinformatie zie onder meer het boek: Zelfregie 3.3, wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen, drs Marcel van der Pol, Uitgave Keridwen, 2016).

Aanmelding: Merlijn Groep, Nuland (info@merlijngroep.nl
Inhoudelijke vragen: Marcel van der Pol, Keridwen (marcel@keridwen.nl). 
Vraag ook naar NZR-Mediation cursussen (in company / open inschrijving) in 2019.

Marcel van der Pol, Keridwen
Groningen, oktober 2018.


zondag 7 oktober 2018

Sprookjes voor Managers

Citaat: Managers kunnen meer van Sprookjesboeken leren dan van Managementboeken!


Dat begrijp ik ook wel.
Managementboeken bieden meestal recepten en stappenplannen, kortom de doe-dingen waar veel managers van houden. Ze bieden ook de illusie dat dingen eenvoudig, overzichtelijk en snel oplosbaar zijn.

Als u echter de link (incl de meerwaarde!) tussen een sprookje en uw eigen functioneren onderzoekt, moet u creatief èn kritisch nadenken. U vergroot uw denkraam en kijkt ook buiten uw vaste denkpaden. Niet altijd eenvoudig. Maar wel mooi èn effectief! Want dáár vindt u de meerwaarde voor werkelijke oplossingen voor uw (management) problemen.
De wereld is nu eenmaal te complex voor 'gestolde' instructies, recepten en stappenplannen.

U hebt een combinatie nodig van doen èn denken, van kritisch èn creativiteit, van focus èn improvisatie. Laat verhalen u inspireren om verder en breder te kijken en te handelen Onderzoek ook uw eigen verhalen over uw eigen praktijk. Vertrouw op uw kennis en kunde èn wees flexibel t.o.v. de omstandigheden in de actualiteit. Dan krijgt u mooie, zinvolle èn goede oplossingen.

#NZR_methode #Keridwen, Training & Coaching Professionals!