donderdag 21 mei 2015

Zelfregie 3.3 - Weer een tipje van de sluier

Wanneer kiest iemand ervoor zijn vaste patronen los te laten? Wat kun je bereiken als je gaat dwalen? Bij het verlaten van de middelbare school vergeleek de schooldecaan onze maatschappelijke loopbaan met een sneltrein: dankzij de rails en het dienstrooster wist je reeds vantevoren zowel de route als de duur van de reis. De decaan riep ons op om niet alleen aandacht te hebben voor de maatschappelijke doelen die wij voor ogen hadden, maar onderweg vooral ook naar buiten te kijken! Buiten onze geplande carrière bestond er nòg een wereld aan mogelijkheden!

Met dit boek over Zelfregie 3.3 wil ik de lezer uitdagen niet alleen uit het raam te kijken, maar zelfs zo nu en dan uit de trein te stappen en daadwerkelijk rond te dwalen in deze wereld aan mogelijkheden. Je zult verrast zijn door wat je daar vindt! Zelfregie 3.3: wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen.

'Loslaten' en 'dwalen' betekent tot op zekere hoogte afscheid nemen van datgene wat je zo goed kende en het onbekende tegemoet treden. Soms ga je dwalen uit verlangen en nieuwsgierigheid: een innerlijke drive tot ontdekken. Soms word je ertoe gestimuleerd, wellicht zelfs gedwongen, door veranderingen om je heen. Jouw vaste patronen passen niet meer in de ontwikkelingen bij de maatschappij, in je werk, of privé.

Carrière. Bij zijn indiensttreding zag hij zijn carrière als een duidelijke belofte waar hij zich aan vast wenste te houden. "Nu nog vijf jaar", zei hij, "dan maak ik promotie. In die functie blijf ik zo'n twaalf jaar hangen dan maak ik weer promotie. Dan hoef ik nog maar zes jaar en dan... en dan  ga ik heerlijk met pensioen. Dan heb ik alle reorganisaties overleefd. Tenzij... volgende reorganisaties roet in het eten gooien, natuurlijk. Dan geen promoties... Maar het is wèl zeker, dat ik over drieëntwintig jaar met pensioen ga.  Nog even volhouden..."

Vraag en aanbod.  Als bedrijf waren zij zeer succesvol. Op hun specifieke gebied waren zij vrijwel wereldleider. Om die marktpositie te behouden werden alle bedrijfsprocessen optimaal gestroomlijnd. Een groep enthousiaste R&D'ers zorgde elke paar jaar voor inventieve en succesvolle productinnovaties. Probleemloos werd elke keer het productieproces hierop aangepast. Zolang iedereen deed wat hij moest doen, effectief en efficiënt als een geoliede machine, bleven ze aan de top. Toen echter de vraag naar hun product sterk af begon te nemen hadden ze daarop geen adequaat antwoord.

Zelfstandig. Na acht jaar vast dienstverband besloot hij voor zichzelf te beginnen. Zijn collega's reageerden totaal verbluft. Hoe kon hij een organisatie verlaten waar de sfeer zo goed was, je inkomsten verzekerd en het werk leuk? Hij zei, dat hij graag zelf wilde beslissen over carrière en privé-leven. Hij wilde reizen, hij wilde nieuwe marktsectoren onderzoeken en internationaal zakendoen. Zijn talenten wilde hij verder ontwikkelen en onbekende talenten bij zichzelf ontdekken. Maar hoe moest hij straks dan de hypotheek betalen en later de studie van zijn kinderen?, vroegen zijn collega's. Deze luchtfietserij vonden ze onverantwoordelijk! Toen hij toch doorzette en de organisatie verliet, wisten ze niet beter dan hem héél véél sterkte te wensen!

Zelfregie 3.3 gaat over 'loslaten' en 'dwalen'. Zelfregie 3.3 stimuleert mensen zelfstandig na te denken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen keuzes. Zelfregie 3.3. is erop gericht dat jij de regie neemt over je eigen werk en leven. Daar kan het loslaten van oudere, soms niet meer functionele patronen bij horen, evenals het dwalend en zoekend op weg gaan in een nieuwe richting.


Uitgangspunten 
Zelfregie 3.3 spreekt actief het vermogen aan bij mensen om zelfstandig hun vraagstukken aan te pakken. Het Regisseren van jezelf in actuele situaties is daarvoor een onorthodoxe, maar effectieve manier om dat te bereiken. Zelfregie 3.3 is niet hetzelfde als zelfregie, een veel gebruikte term die verwijst naar methoden voor professionals, die werken met mensen in kwetsbare situaties. Zelfregie 3.3 richt zich nadrukkelijk op mensen en organisaties, die zelf in de dagelijkse praktijk actief de regie over hun eigen hun handelen willen pakken en uitbreiden.
De toevoeging "3.3" heeft een duidelijke betekenis; "3.3" verwijst respectievelijk naar "co-creatie" en "aanvliegroutes".

# Co-creatie
De eerste 3 (voor de punt) uit Zelfregie 3.3 is een speelse verwijzing naar de ontwikkelingen van internet en het gebruik van sociale media. Internet 1.0, de eerste internetgeneratie, betekende vooral zenden door de website-eigenaars. De tweede internetgeneratie, internet 2.0 bood al veel meer ruimte om te reageren. Tussen eigenaars en bezoekers ontstond uitwisseling van allerlei informatie. Hier en daar ontstond zelfs een serieuze dialoog. De huidige, derde internetgeneratie, internet 3.0, richt zich op co-creatie. De stringente scheiding tussen zender en ontvanger in de vorige versies, bestaat niet meer. Makers en bezoekers creëren samen de virtuele werkelijkheid (zoals social media).

Co-creatie is wat Zelfregie 3.3 beoogt. Jouw versie van de werkelijkheid is geen absoluut, vaststaand gegeven, waarover je louter hoeft te zenden. Je kunt jouw versie van de werkelijkheid ook als iets dynamisch en flexibels beschouwen, die openstaat voor de wijze waarop anderen de werkelijkheid beleven en daarover communiceren. Anderen hebben invloed op hoe jij de werkelijkheid beleeft en jij hebt invloed op hoe anderen de werkelijkheid beleven.
In een dynamische en flexibele beleving van de werkelijkheid is er ruimte om je vraagstukken elke keer weer opnieuw vanuit een andere wijze van denken aan te pakken, waardoor de kans op effectievere en duurzamere antwoorden en oplossingen steeds groter wordt.

# Aanvliegroutes
De tweede 3 (na de punt) verwijst naar de drie centrale methodes in Zelfregie 3.3: De Dans van de Held, Wachter & Lantaarn en Het Gordiaanse Ei.
Omdat, afhankelijk van vraagstuk en situatie, Zelfregie 3.3 begint vanuit een van deze drie methodes, maar gaandeweg altijd gebruik maakt van de inzichten en vaardigheden uit de andere twee methodes, gebruik ik liever de term aanvliegroutes:


  1. De Dans van de Held begint vanuit de klant, de eigenaar van een vraagstuk, en diens blik op de werkelijkheid. 
  2. Wachter & Lantaarn begint vanuit de actuele situatie en een actueel vraagstuk
  3. Het Gordiaanse Ei begint vanuit de vraagstukken van klanten in de dagelijkse realiteit en hoe zij hun antwoorden en oplossingen in de praktijk realiseren.dinsdag 19 mei 2015

Workshop Mediation & Vechtpatronen

Hoe haal ik partijen uit hun vechtpatroon (met Zelfregie 3.3)?

Er zijn nog plaatsen!

Donderdag 28 mei 2015, 9.30 uur tot 17.00 uur.
Seats2Meet Assen,  Amerikaweg 2 (De Admiraal), 
4de etage, 9407 TK Assen. 

Open Inschrijving voor Mediators en andere Conflictbegeleiders. Investering: 200 euro. Info/Aanmelding


Zelfregie 3.3

Zelfregie 3.3 is gebaseerd op het gegeven, dat mensen altijd slechts een deel van hun werkelijkheid (persoonlijk en professioneel) waarnemen en betekenis gegeven aan hun beleving van de werkelijkheid in de verhalen die zij erover vertellen. Verhalen kunnen altijd worden veranderd. Zowel de verhalen over jouw beleving van de werkelijkheid, als het concr eet acteren in het hier-en-nu kun je regisseren. Vaste patronen kun je leren los te laten. Denkramen kun je variëren om andere delen van de werkelijkheid waar te nemen en van betekenis te voorzien.

Zelfregie 3.3 in conflicten

Soms bestaan in conflicten de vaste (vastgeroeste) patronen van partijen vooral uit vechtpatronen. Het is dan winnen of verliezen, in ieder geval het maximale eruit willen halen.
Zelfregie 3.3 in conflicten is er in de kern op gericht om mensen te helpen hun conflicten autonoom en adequaat tot een goed einde brengen. Zelfregie 3.3 in conflicten  doet dat door mediation en conflictcoaching te combineren met inzichten en vaardigheden van een (theater)regisseur.

Workshop

In deze workshop gaan we aan de hand van een aantal praktische conflictsituaties benaderen vanuit de regie. Centraal staat het denken, voelen en handelen als een regisseur, waarbij een actuele conflict wordt behandeld als een regisseerbaar theaterstuk.
Net als een theaterregisseur leren de deelnemende mediators wisselend vanuit verschillende perspectieven als deelnemer (Acteur) en beschouwer (Publiek) de dynamiek in een mediation te onderzoeken en vervolgens als empathische beïnvloeder (Regisseur) adequaat aan te pakken. Hiertoe wordt hen in praktische oefeningen een aantal fijne kneepjes van het regisseursvak bijgebracht en toegepast op het voorbeeldconflict.
Het conflict wordt daadwerkelijk geanalyseerd als een theaterstuk, waarbij zowel de zichtbare gedragingen en interacties van de conflictpartijen, als de minder zichtbare emotionele onderstromen, leidmotieven, verwachtingen, dynamiek, spanning, tijd, plaats, ruimte, omgeving en achterban aandacht krijgen. Met hulp van praktische regietechnieken, gaan mediators aan de slag (virtueel experimenteren, reëel toepassen) hun conflict actief te regisseren tot een goed einde.

Begeleiding

Drs Marcel van der Pol, de drijvende kracht achter Keridwen, is actief als trainer, coach, consultant, docent hoger onderwijs, mediator en conflictregisseur, storyteller en theatermaker. Hij combineert zijn wetenschappelijke achtergrond met zijn theaterpassie om mensen en organisaties tot een nieuwe wijze van denken aan te zetten. 11 juni 2015 komt zijn nieuwste boek uit: Zelfregie 3.3: wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen. 


p.s. Zelfregie 3.3: wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen is nu al verkrijgbaar in de voorverkoop-met-korting! Uitgave van het boek kun je ook ondersteunen in de crowdfunding-campagne. Voor alle informatie over het boek ga naar crowdfunding boek op de website.